Сургалтын төрлүүд

Санхүү татварын тайлан гаргах чадамж эзэмшүүлэх эрчимжүүлсэн сургалт

  • Төрөл
    Тэнхимийн, хагас ганцаарчилсан, ганцаарчилсан, 100 хувь практик
  • Хугацаа
    Суралцагчийн санхүүгийн суурь мэдлэгийн төвшингөөс хамааран 3 хоногоос-1 сар, дунд болон ахисан төвшиний сургалт 1-3 сар